Part 1: india

image

D1: New Delhi
D2: New Delhi – Agra
D3: Agra – Taj Mahal – Jaipur
D4: Jaipur
D5: Jaipur – Pushkar
D6: Pushkar
D7: Pushkar – Udaipur
D8: Udaipur
D9: Udaipur – Jodpur
D10: Jodpur
D11: Jodpur- Jaisalmer
D12: Jaisalmer
D13: jaisalmer-Bikaner
D14: Bikaner-Mandawa
D15: Mandawa-New Delhi
D16: Delhi
D17: Delhi- Katmandu

Laisser un commentaire